De leerling centraal

Als CLB stellen we de leerling centraal. Dit betekent daarom niet dat we de leerling altijd gelijk geven, maar wel dat voor ons het belang van de leerling voorgaat.

Het betekent ook dat we de leerling in al zijn rechten respecteren (zie CLB en je rechten) en participatief werken. We vragen geven uitleg, vragen je mening,… en gaan samen op pad.

Werken met een zorgcontinuüm 

Het ‘zorgcontinuüm’ is een manier om naar leerlingenbegeleiding te kijken. Het is een structuur dat de school en het CLB hanteren. Het M-decreet stelt dat het de taak van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Het gaat om een zorgbeleid waarin de school fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen. Het zorgcontinuüm zegt dat de zorg best zo dicht mogelijk bij de leerling wordt aangeboden (bvb. in de klas).

De school bouwt zijn zorg sterk uit op zorgfases 0 en 1. Op die manier hebben de meeste leerlingen hier baat bij.

Het CLB kan in zorgfases 0 en 1 de school ondersteunen bij het uitwerken van de brede basiszorg voor alle leerlingen en de verhoogde zorg voor groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school werkt redelijke aanpassingen uit.

Het CLB kan als uitbreiding van zorg in zorgfase 2 info en advies geven, een (kortdurende) begeleiding opstarten, een handelingsgericht diagnostisch traject opzetten voor een individuele leerling (na toestemming van de ouder/leerling).

Handelingsgericht diagnosticeren is diagnostische besluitvorming toepassen in de context van onderwijs en opvoeding. In dit proces onderscheiden we verschillende fasen (onthaal-, intake-, strategie-, onderzoek-, integratie-/aanbevelings-, adviesfase). Het doel is om een beter zicht krijgen op het functioneren van een kind binnen zijn context, zodat samen met leerling, ouders, schoolteam, CLB en eventueel andere actoren het aanbod beter afgestemd is op de zorgvraag van de leerling.

Handelingsgericht (samen)werken

Goed samenwerken kan je maar als je vertrekt vanuit eenzelfde denkkader. Zowel de school als het CLB kiezen voor handelingsgericht werken (HGW) als denkkader. Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren.

HGW gaat uit van zeven principes:

  • De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal, namelijk wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken.
  • Het gaat om het kind/de jongere in wisselwerking met zijn omgeving. De omgeving stemmen we zo goed mogelijk af op wat het kind/de jongere nodig heeft.
  • De leerkracht doet er toe. Leerkrachten leveren een heel belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen.
  • De focus ligt op de positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de school en ouders.
  • Samenwerking met alle betrokkenen is noodzakelijk. Dit vraagt goede communicatie.
  • Er worden doelen geformuleerd om naar toe te werken. Er wordt een plan van aanpak opgemaakt. Dit wordt ook geëvalueerd.
  • Er wordt systematisch, in stappen en transparant gewerkt. Er is duidelijkheid over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.

Het gaat er dus om wat we echt kunnen doen als we voor een probleem staan.

Voor wie hierover meer wil lezen