Een ‘CLB’ is een ‘Centrum voor Leerlingen Begeleiding’. 

Leerlingenbegeleiding is een veelomvattend begrip. In het decreet staat het volgende:

…De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie… 

In het belang van de leerling

De leerling staat centraal in de begeleiding door een CLB. Alles wat we doen heeft tot doel het welzijn en welbevinden van de leerling te bevorderen of te herstellen.
Jij als leerling (en je ouders als je jonger bent dan 12 jaar) geeft de weg aan.

Samen met maar onafhankelijk van de school

Het CLB stapt met je mee … gedurende je kleuter-, lagere, en secundaire schooltijd … soms op de achtergrond, soms meer op de voorgrond.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school aan de begeleiding van leerlingen, maar behoren niet tot de school. We blijven onafhankelijk van elkaar. Soms doen wij dingen voor alle leerlingen, soms werken we samen met de school en zie je ons niet en soms werken we met een leerling, zonder dat de school dit weet.

Het CLB neemt de begeleiding soms op en zet je op weg om opnieuw alleen verder te kunnen of zet je op weg naar extra hulp. Als je een probleem op school blijft hebben, kan de school met het CLB overleggen en je ouders of jou (als je ouder bent dan 12 jaar) vragen of het CLB de beste hulp voor jou mag zoeken.
Als je het gevoel hebt dat je met je zorgen niet op school terecht kan, kunnen jij of je ouders ook rechtstreeks bij het CLB terecht.

 

Vraaggestuurd werken

Je ouders of jij, of de school kunnen een vraag stellen. Het CLB geeft gratis informatie, hulp en begeleiding.

In het CLB kun je met tal van vragen terecht: vragen over leren en ontwikkeling, opvoeding, zich goed voelen, studiekeuze, gezondheid, vaccinaties,…

Wij organiseren ook de medische onderzoeken en vaccinaties. Deze onderzoeken zijn verplicht, net als de begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn op school.

 

Discreet en in vertrouwen

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Geheimhouding van gegevens wordt dus gegarandeerd. Daardoor is de CLB’er onderworpen aan strengere regels dan leerkrachten en scholen, die ambtsgeheim hebben. Scholen hebben geen inzage in CLB-gegevens. Zie CLB en je rechten.

Kansenbevorderend

Het CLB geeft extra aandacht aan leerlingen die door hun leefsituatie of door een beperking minder (ontwikkelings)kansen krijgen.

In een netwerk

Het CLB werkt niet op een eiland. In de eerste plaats werkt het samen met de school, maar ook andere diensten uit de welzijns- en gezondheidssector die jongeren begeleiden, zijn partners in de leerlingenbegeleiding.